Đến tháng 2/2018, Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết
95,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật lúc 23/02/2018 - 01:23
Đến tháng 2/2018, Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi
526
văn bản giữa 15 đơn vị. Cập nhật lúc23/02/2018 - 01:23