Đến tháng 8/2017, Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết
95,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật lúc 24/08/2017 - 07:51
Đến tháng 8/2017, Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi
526
văn bản giữa 15 đơn vị. Cập nhật lúc24/08/2017 - 07:51