Đến tháng 10/2017, Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết
95,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật lúc 22/10/2017 - 13:11
Đến tháng 10/2017, Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi
526
văn bản giữa 15 đơn vị. Cập nhật lúc22/10/2017 - 13:11