Đến tháng 3/2017, Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết
95,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật lúc 24/03/2017 - 06:54
Đến tháng 3/2017, Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi
526
văn bản giữa 15 đơn vị. Cập nhật lúc24/03/2017 - 06:54