Đến tháng 12/2017, Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết
95,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật lúc 11/12/2017 - 19:49
Đến tháng 12/2017, Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi
526
văn bản giữa 15 đơn vị. Cập nhật lúc11/12/2017 - 19:49